Čítanie ku káve

Celý deň robíme všetko preto, aby sme sa v zdraví dožili toho ďalšieho. Odstraňujeme všetky možné riziká a tým si vytvárame bezpečie. Každý deň, znovu a znovu, od rána do večera. Neveríte?

Vzdelávanie v skupinách má nepochybne mnoho pozitívnych stránok. Okrem synergie a zdieľania myšlienok je určite dôležitá aj ľudská stránka - humor, podpora, motivácia či vzajomné spoznávanie sa. Vzdelávanie v skupinách však treba plánovať relatívne dlho vopred. Nie je ľahké skombinovať všetko tak, aby si účastníci zo školenia zobrali maximum....

Firemná kultúra je súborom písaných a nepísaných pravidiel, ktoré si zamestnanci zvnútorňujú a následne sa podľa nich správajú. Písané pravidlá všetkých úrovní - od vízie, cez poriadky a kódexy, až po manuály, ale i nepisané pravidlá - zvyklosti a tradície vychádzajú nielen z prostredia (legislatíva, predmet podnikania, štruktúra zamestnancov), ale...

Prístup, v ktorom sa snažíme dosiahnuť rovnováhu v spokojnosti s pracovným a rodinným životom je veľkou témou v množstve firiem. Spokojnosť je subjektívna, preto sa zamestnávatelia snažia do benefitov, ale i organizácie a spôsobov práce zaradiť prvky, ktoré zasiahnu drvivú väčšinu zamestnancov. Nie je to jednoduché. V tomto blogu chcem upriamiť...

V roku 2022 považujem za kľúčovú úlohu nápravu našich vzťahov. Tejto téme - špeciálne vzťahom na pracoviskách - sa profesne venujem od roku 2015. Najskôr ako člen Výkonného výboru odborov, neskôr ako zapísaný mediátor a nezávislý preventista a intervent. Na opravách vzťahov a kvalitných dohodách však bola postavená takmer celá moja kariéra....

Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že aj vo vašej firme prejde konflikt podporovateľov a odporcov očkovania z tlejúcej fázy do otvoreného súboja. Keďže mám za sebou prvé skúsenosti s ich moderovaním a zmierovaním, rozhodol som sa z nich spracovať stručné a (možno aj 🙂) zrozumiteľné zhrnutie najlepších praktík. Uvedomujem si pritom, že každý...

Získať na trhu práce kvalitného zamestnanca je náročné. A udržať ho je ešte náročnejšie. Mzdy a benefity sú stále silným motivátorom a hrozienka z koláča vyjedia najmä veľké, silné a úspešné firmy. Pre tie menšie, slabšie a chudobnejšie je to naozaj Sizyfovská úloha. Na jednej strane nemajú dostatok zdrojov na zaplatenie kvalitných ľudí a na druhej...

Zamestnanecký vzťah patrí spolu s manželstvom k najrozšírenejším zmluvným vzťahom vôbec. Na rozdiel od manželstva však vzťahy zamestnancov a firiem, ani zamestnancov navzájom nezačínajú randením, neprerastajú do vzájomnej lásky a nie sú ani sľubom vernosti až za hrob. Je to veľmi pragmatický vzťah založený na výmennom obchode. V ňom si zamestnanci...

Konflikt medzi podporovateľmi a odporcami očkovania proti ochoreniu Covid-19 naberá na obrátkach. Emócie sú vyšponované a oba tábory robia čo môžu, aby presadili práve ten svoj "správny" názor. Ako človek, ktorý s konfliktami prichádza do kontaktu takmer denne už viac ako 15 rokov hovorím, že v konflikte v skutočnosti nikdy nejde o víťaza, ale...

Čo je to firemná kultúra? A kto, alebo čo ju tvorí? Dá sa vôbec ovplyvňovať? Firemná kultúra je na prvý pohľad abstraktný a neuchopiteľný pojem. Pri svojej práci z času na čas narazím na bariéru námietok odvolávajúcich sa naň. K argumentom ako to nejde a ako sa to nedá "lebo kultúra, lebo korporát" vždy nasledujú moje všetečné otázky. Na...

Znovu publikovaný blog o prípade predčasne ukončeného disciplinárneho konania, v ktorom som ako mediátor poskytol zamestnancovi poradenstvo k riešeniu vážneho problému.

Znovu publikovaný blog o prípade neprimeraného nátlaku vedenia na zamestnancov, ktorý som pomáhal riešiť ako mediátor.

Znovu publikovaný blog o prípade mladého šoféra, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Znovu publikovaný blog o konflikte v sklade, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Aj keď v súčasnosti nie sú v slovenskom Zákonniku práce definované nebezpečné prejavy správania na pracovisku, môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, priestupkov, alebo môže ísť o porušovanie zákazu diskriminácie, tzv. antidiskriminačného zákona.

Pojem tacitné znalosti najlepšie vystihuje slovné spojenie "neviem, že viem". Sú súčasťou jedinečného know-how vašich zamestnancov a tvoria teda DNA firmy. Ich pomenovanie - tacitné, teda neprenosné - znamená, že z firmy odchádzajú spolu so zamestnancami a ich prenášanie na nové generácie by malo byť nemožné. Existuje však niekoľko dobrých spôsobov...

Niekoľko rokov som manažérom oddelenia. Spočiatku išlo všetko hladko, plnili sme ciele, riešili bežné problémy a úspešne sme sa zúčastňovali niekoľkých významných projektov. Vzťahy v tíme boli takmer rodinné, pričom všetci podávali profesionálny výkon a nebol problém si vzájomne pomáhať. Naša firma prešla organizačnou zmenou, ktorá sa týkala aj...

Obozretnosť pri nakladaní so zdrojmi firmy nie je len téma pre krízové obdobie. Obozretnosť v čase krízy však má spravidla podobu masívneho škrtania. Ani recesia však nie je dôvodom na bezhlavý prístup, pretože vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sú podstatou podnikania a investíciou. Ak práve znižujete náklady na vzdelávanie, alebo tak v blízkej...

Reorganizácia

22.04.2020

Súčasná kríza si v mnohých firmách vyžiada zásahy do organizácie. Ich dôvodom je potreba znižovania nákladov, prípadne zmena business modelov, zachovanie konkurencieschopnosti a prispôsobenie sa moderným formám práce. Ich cieľom je, okrem prežitia, optimalizácia a zefektívnenie procesov a čo najväčšie využitie ľudského potenciálu. Pozrime sa na dve...

Tak ako pri všetkých katastrofách doteraz, aj po koronakríze príde "deň po". Deň, keď firmy, ktoré neskrachujú a dokážu znovu naštartovať, budú tak musieť urobiť čo najskôr. Dnes ešte nevieme povedať, kedy sa tak stane. Štáty, ale i firmy momentálne aktualizujú krízové plány a vytvárajú ad hoc drastické opatrenia, aby odvrátili straty na životoch a...

Organizačný manažment už dávno nie je len o organizácii práce, kalkulovaní "ľudských zdrojov" či organizačnej štruktúre. Jeho úlohou v širšom kontexte je vytvárať podmienky pre to, aby sa zamestnanci mohli správať vo vnútri firmy čo najefektívnejšie, najbezpečnejšie a v súlade s nastavenou kultúrou (hovoríme o organizačnom správaní). Robí tak...

Téma, o ktorej nechceme premýšľať, nieto ešte hovoriť. Bolestná a smutná skúsenosť navždy zapísaná do pamäte firmy a ľudí v nej. Mimoriadna situácia, na ktorú sa nedá pripraviť. Moment, keď sa zastaví čas, chod oddelení, či celej firmy. Obdobie naplnené trúchlením a ponurou atmosférou.

Disciplinárne konanie je naozaj nepríjemná súčasť pracovného života. Nielen pre previnilca, ale aj pre trestajúceho. Keďže sa tieto situácie (našťastie) nevyskytujú často, trestajúci nemá možnosť pravidelne ich trénovať. Zlou správou navyše je, že trestanie zamestnanca má vysoko výbušný potenciál.

Každá vzdelávacia aktivita vo firme (ak nehovoríme o príspevkoch zamestnávateľa na voľnočasové či záujmové vzdelávanie) by mala byť investíciou. Aby sa investícia vrátila pristupujeme k zisťovaniu potrieb, príprave účastníkov, stanovovaniu cieľov či obstarávaniu zodpovedne a odborne. O tom či sme urobili všetko správne, či dodávateľ (interný, alebo...

Každá vzdelávacia aktivita by mala byť predovšetkým investíciou. Na druhej strane rozpočet na firemné vzdelávanie nie je bezodný. Práve preto je k problematike obstarávania potrebné pristupovať veľmi zodpovedne.

Účastník má podľa mňa nie len vedieť či poznať, ale aj prakticky vykonať, stotožniť sa a dlhodobo praktizovať. Je zrejmé, že tieto zložky spolu úzko súvisia a nadväzujú na seba. Ak niektorá z nich chýba, k zmene zo súčasného na žiaduce buď vôbec nedôjde, alebo je táto zmena krátkodobá. Stanovenie vzdelávacích cieľov nie je jednoduché, no školenia,...

Zisťovanie potrieb je samotnou podstatou firemného vzdelávania. Ide totiž o hľadanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo chceme, aby bolo. Správne zistené potreby sú základom pre všetky ostatné aktivity spojené s vytváraním a hodnotením vzdelávacích aktivít.

Ešte aj dnes sa v praxi firemné vzdelávanie často zaraďuje medzi benefity a odmeny. Hm, zamysleli ste sa nad tým, akýmže je benefitom hľadanie a odstraňovanie rozdielov medzi súčasným a želaným stavom?

V minulom článku som uviedol, že firemné vzdelávanie je odhaľovanie a odstraňovanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo je žiaduce a je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál. Ak s tým súhlasíte, poďme sa pozrieť z čoho takéto vzdelávanie vychádza.