Moja cesta k HR poradenstvu a vzdelávaniu.

Volám sa Michal Révay. Vyštudoval som andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Ako uvidíte v nasledujúcich riadkoch, moje aktivity a web, ktorý si práve prezeráte sú prirodzeným pokračovaním mojej doterajšej kariéry. 

Od tímlídra k firemnému vzdelávaniu.

Od začiatku svojej kariéry v roku 2000 som sa v rôznych tímlíderských pozíciách zaoberal budovaním tímov a rozvojom zručností zamestnancov. Po niekoľkých rokoch získavania skúseností v obchode som takmer desať rokov zdokonaľoval svoje líderské, komunikačné a vyjednávacie zručnosti v bankovníctve. V pozícii vedúceho oddelenia vymáhania pohľadávok som u svojich podriadených kládol dôraz na získavanie a rozširovanie komunikačných zručností potrebných pre kvalitný výkon práce a plnenie cieľov. V tejto pozícii som aktívne využíval svoje andragogické vzdelanie a konfrontoval vedomosti s praxou. Vo svojom tíme som zisťoval vzdelávacie a rozvojové potreby, podieľal sa na stanovovaní vzdelávacích cieľov, projektovaní vzdelávacích aktivít, venoval sa organizácii workshopov, pripravenosti a motivácii k vzdelávaniu, lektorovaní interných aktivít a evaluácii vzdelávania môjho tímu. Mentoroval som svojich zástupcov či kolegov pri zmene kariéry na oddelení a pomáhal začínajúcim tímlídrom v bežných i menej bežných situáciách. Po začatí podnikania v roku 2016 som začal vytvárať a viesť vlastné vzdelávacie a mentoringové aktivity podľa potrieb klientov, alebo otvorené kurzy, školenia a workshopy pre odbornú a laickú verejnosť. Svoje vedomosti a bohaté skúsenosti so vzdelávaním zamestnancov využívam aj pri poskytovaní komplexného poradenstva vo firemnom vzdelávaní - od zisťovania potrieb až po jeho evaluáciu. 

Riešenie ťažkostí na pracoviskách a starostlivosť o zamestnanecké vzťahy.

V roku 2006 sa moja kariéra spojila s uzatváraním dohôd a problémovou komunikáciou s rôznymi typmi ľudí. Okrem vymáhania pohľadávok a riešenia sťažností a reklamácií v bankovníctve som po vzniku firemných odborov v rokoch 2015 - 2016 pôsobil ako člen výkonného výboru. Aktívne som sa zúčastňoval kolektívneho vyjednávania a riešenia situácií, ktoré si vyžadovali zmierlivý prístup a uzatvorenie dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami či zamestnancami navzájom. Koncom roka 2015 som sa rozhodol ešte viac rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Absolvoval som preto odbornú prípravu mediátora, úspešne zložil skúšky a od marca 2016 do decembra 2019 som bol mediátorom zapísaným v zozname MS SR pod č. 1301. Zamestnávatelia a zamestnanci však pri riešení problémov vyžadujú aj aktivity (vyjednávanie, zmierovanie a pod.), v ktorých nemôžem vystupovať len ako nestranný mediátor podľa zákona.  Preto som k 1. 1. 2020 požiadal o vyradenie zo zoznamu mediátorov a ďalej pôsobím ako preventista, vyjednávač, zmierovateľ a poradca pre zamestnanecké vzťahy a organizačné správanie.  Vyčiarknutie zo zoznamu mediátorov mi umožňuje poskytovať ešte komplexnejšie, efektívnejšie a neformálnejšie služby bez zbytočnej byrokracie  a obmedzujúcich pravidiel. 

Pri poskytovaní služieb mi záleží na čo najskôr viditeľnom výsledku. Preto sa venujem iba aktivitám, v ktorých vo váš prospech môžem uplatniť vlastné dlhoročné praktické skúsenosti.

Teším sa na spoluprácu. 

Michal Révay



Sledujte ma na sieti LinkedIn: