Občianske vzdelávanie

Náročná doba so sebou prináša náročné situácie. Ich efektívne zvládanie a uspokojivé prežívanie na nás kladie veľké nároky. Technológie a sociálne siete sa vyvíjajú rýchlejšie ako sa vyvíja spoločnosť a vedomosti získané v škole a životné skúsenosti už nestačia. Celoživotné vzdelávanie sa netýka len pracovného života, ale stále viac aj toho občianskeho. Okrem nových vedomostí prináša aj nové skúsenosti, pomáha získať potrebné zručnosti a uľahčuje prežívanie. Občianske celoživotné vzdelávanie dokáže meniť správanie ľudí a zlepšiť spolunažívanie. Je jednou z ciest ako zlepšiť kvalitu života. 

Svoje andragogické vzdelanie, dlhoročnú lektorskú prax, ale i praktické skúsenosti s mediáciou a zmierovaním či s riešením problémov v medziľudských vzťahoch na pracoviskách som sa rozhodol odovzdávať aj občianskej spoločnosti. Mojou ambíciou je prispieť k vzdelávaniu verejnosti v oblasti spolunažívania a riešenia konfliktov, komunikácie s inštitúciami, správania sa v online prostredí či pri prežívaní náročných situácií. 

Aktivity pripravujem tak, aby boli pre účastníkov atraktívne, zrozumiteľné a prakticky využiteľné.  Nechýbajú v nich  reálne príbehy a zábavné úlohy, aby vzdelávanie prebiehalo v príjemnej, tvorivej atmosfére a bolo založené na zážitku. Vzdelávanie prebieha formou workshopov, prednášok, nácvikov či hier na témy: 

 • Riešenie konfliktov v rodinách, zmierovanie v rodinách, susedstvách a komunitách
 • Zmierlivá komunikácia
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Empatia a empatická komunikácia
 • Asertivita a asertívna komunikácia
 • Tolerancia 
 • Komunikačná sebaobrana
 • Nebezpečné správanie - šikana, obťažovanie, mobbing, bossing, staffing, diskriminácia 
 • Komunikácia na sociálnych sieťach
 • Bezpečnosť v online priestore
 • Kritické myslenie
 • Ústna, telefonická a elektronická komunikácia s bankami, úradmi a pod.
 • Riešenie problémov a zvládanie náročných životných situácií


Aktivity pripravujem na mieru a obsah a slovník prispôsobujem cieľovým skupinám. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár