Informácie o spracovaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva Mgr. Michal Révay, so sídlom Javorová 9, 949 01  Nitra, IČO: 40880109 (ďalej len ako "prevádzkovateľ").

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s legislatívou Európskej únie. V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

Osobné údaje spracúvame na viacero účelov, typicky na účely poskytovania vzdelávacích služieb, súvisiacich služieb a poradenstva, pre účely zasielania e-mailových noviniek a pre účely výkonu našich obchodných a marketingových činností.

Typicky spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, spoločnosť (zamestnávateľ). V niektorých prípadoch spracúvame údaje o pracovnej pozícii a údaje poskytnuté v rámci prípravy a realizácie vzdelávania a poradenstva.

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.

Vaše osobné údaje typicky neposkytujeme tretím osobám. V niektorých prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné pre plnenie nášho záväzku voči Vám, však môžu byť spracúvané aj tretími osobami. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Pri využívaní partnerov dbáme na to, aby im boli poskytnuté len osobné údaje nevyhnutné pre zabezpečenie daných služieb.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Ak nie ste spokojný so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete nám dať o tom vedieť emailom na adresu info@michalrevay.sk.

Na uvedenej adrese nás tiež môžete požiadať o:

  • poskytnutie informácii o tom či o vás spracúvame osobné údaje,
  • poskytnutie informácii o tom ako vaše osobné údaje spracúvame,
  • poskytnutie informácii o tom ako sme vaše údaje získali,
  • poskytnutie informácii o tom ktoré osobné údaje o vás spracúvame,
  • likvidáciu alebo opravu vašich osobných údajov ak sú neúplne, neaktuálne alebo nesprávne,
  • likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré už nemáme dôvod spracúvať (učel skončil),
  • vrátenie prípadných dokladov obsahujúcich vaše osobné údaje,
  • likvidáciu vašich osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.