Best Practice: Moderovanie očkovacieho konfliktu na pracovisku.

10.09.2021

Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že aj vo vašej firme prejde konflikt podporovateľov a odporcov očkovania z tlejúcej fázy do otvoreného súboja. Keďže mám za sebou prvé skúsenosti s ich moderovaním a zmierovaním, rozhodol som sa z nich spracovať stručné a (možno aj 🙂) zrozumiteľné zhrnutie najlepších praktík. Uvedomujem si pritom, že každý konflikt, účastníci, prostredie a čiastočne aj kontext sú špecifické. Nemám preto ambíciu vypracovať presný návod a scenár, no napriek tomu cítim, že môžem byť niekomu z vás užitočný aj touto formou. 

Poďme na to. 


  1. Odkladanie riešenia na neskôr nefunguje. Pre tento typ konfliktu to platí stopercentne, pretože je veľmi výdatne sýtený sociálnymi sieťami, médiami, tretími osobami a ďalšími rýchlo sa meniacim okolnosťami, ktoré nemáte ako ovplyvniť. 
  2. Ako vždy, aj tu je najdôležitejšia príprava. V rámci nej odporúčam (kvôli čo najväčšiemu dopadu na zamestnancov a aj kvôli lepšej dynamike stretnutia) vybrať z oboch táborov reprezentatívnu zmes hlučných i menej hlučných zástupcov oboch táborov. Pri rozhodovaní o počte účastníkov je dobré brať do úvahy nielen kapacitné možnosti, či veľkosť firmy, ale aj schopnosti moderátora. Maximálny počet, pri ktorom sa dá ešte spoľahlivo kontrolovať diskusia je 8 (spolu, bez moderátora a zapisovateľa). V prípade väčšieho počtu odporúčam ko-moderovanie dvoch zohratých moderátorov. Podstatné však je, aby bol počet účastníkov z oboch táborov za každých okolností vyrovnaný. 
  3. Veľmi účinné sú jednoduché pravidlá komunikácie. Z nich najdôležitejšie sú neprerušovaný rovnaký čas pre oba tábory (nezabudnite na stopky), pravidlo jedných úst (iba jeden rozpráva) a pravidlo pána domu (jeden moderátor riadi diskusiu a všetci to rešpektujú). 
  4. Aby bol čas využitý efektívne, bude sa vám hodiť pevná štruktúra stretnutia. Na úvod patrí ako vždy krátke predstavenie sa, informovanie o dôvodoch a cieľoch stretnutia a pravidlách komunikácie. Špecifické v tomto konflikte je, že cieľ stanovuje moderátor (lebo nestranne reprezentuje zamestnávateľa) a nie je v ňom priestor na otázky typu "čo chcete dosiahnuť?". Debaty o cieľoch táborov tu naozaj nefungujú. Po úvode ideálne nasleduje priestor na neprerušovaný čas, hľadanie riešení a zhrnutie dohody. 
  5. Je dobré mať k dispozícii tabuľu, alebo flipchart (v online napr. otvorený dokument). V jej hornej časti je výborné napísať jeden cieľ stretnutia (napr. fungujúca firma, bezpečné prostredie, plnenie cieľov a pod.). Ďalší priestor tabule, rozdelený na dve rovnaké časti, poslúži na zapisovanie nápadov, návrhov, alebo otázok z oboch táborov.
  6. Dobre funguje povzbudzovanie rečníkov, aby vyjadrili všetky (naozaj všetky) svoje názory, obavy či frustrácie týkajúce sa firmy, jej cieľov, doterajších opatrení, chorobnosti zamestnancov, motivácii k očkovaniu a iných súvislostí s prácou, zamestnancami a firmou. Odporúčam veľmi dôrazne zabrániť diskusii o politike, pôvode vírusu, kvalite vakcín, slobode, terore, fašizme a pod.. V tom veľmi dobre poslúži cieľ zapísaný na tabuli. 
  7. Ako vždy funguje akceptovanie a popisovanie emócií. Nefunguje ich tlmenie a podporovanie.
  8. Kľúčovou je otázka pre oba tábory: "Čo spravíte pre splnenie cieľa?" 
  9. Odpovede, teda nápady a návrhy je dobré na tabuľu zapisovať tak, ako budú prichádzať. Tu sa osvedčilo mať k dispo zapisovateľa, aby sa moderátor mohol sústrediť na udržanie ich plynulého toku. Diskusiu o nich odporúčam až vtedy, keď sa nápady a návrhy oboch táborov vyčerpajú. Návrhmi a nápadmi môže určite prispieť aj moderátor, avšak so zvýšenou opatrnosťou a rovnakou mierou na oboch stranách. Osvedčilo sa najprv rýchlo vytriediť rovnaké alebo podobné návrhy oboch táborov a až následne (opäť v neprerušovanom čase) diskutovať o tých rozdielnych. Tie, na ktorých konsenzus ani po diskusii nevznikne je najlepšie z tabule úplne zmazať a viac sa im nevenovať, pretože vyjednávanie o nich nefunguje. 
  10. Efektívne je, ak závery a dohodu zhŕňa moderátor, ktorý diskusiu viedol. Výslednú dohodu napokon odporúčam zverejniť  pre všetkých zamestnancov s oznámením, že konflikt je dohodou vyriešený a ďalšie diskusie na túto tému už nebudú na pracovisku akceptované. 

Z aktuálnych skúseností s moderovaním (zmierovaním) očkovacieho konfliktu na pracovisku v prezenčnom i online prostredí odhadujem, že celá diskusia s 8 účastníkmi sa dá zvládnuť do 3 hodín. S prípravou a všetkým okolo vám to nezaberie viac ako dva pracovné dni. To za to stojí, nie? 😉 

Ak vám tieto dobré praktiky pomôžu, budem rád (aj ak sa so mnou podelíte o vašu skúsenosť). Ak zistíte vo vašej firme niečo špecifické, alebo sa budete chcieť pred riešením poradiť, neváhajte ma kontaktovať. Veľmi rád vám pomôžem.