Záchovná personalistika

22.03.2020

Tak ako pri všetkých katastrofách doteraz, aj po koronakríze príde "deň po". Deň, keď firmy, ktoré neskrachujú a dokážu znovu naštartovať, budú tak musieť urobiť čo najskôr. Dnes ešte nevieme povedať, kedy sa tak stane. Štáty, ale i firmy momentálne aktualizujú krízové plány a vytvárajú ad hoc drastické opatrenia, aby odvrátili straty na životoch a zdraví a minimalizovali hospodárske škody. Vo vojnovom stave treba pristúpiť k mnohým opatreniam v zamestnávaní a zamestnaneckých vzťahoch. Týmto opatreniam hovorme pracovne "záchovná personalistika".  

Pracovnoprávne vzťahy. 

Aj súčasná pracovnoprávna legislatíva upravuje možnosti a povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov i zástupcov zamestnancov v mimoriadnej situácii pri odvracaní škôd. Môžeme dôvodne predpokladať, že v krátkej dobe príde k jej úpravám. V záchovnej personalistike nateraz môžeme napríklad:

  1. preradiť zamestnancov na iné pracovné miesto, v prípade potreby odvrátenia škody, alebo zmiernenia ich bezprostredných následkov - napr. z kancelárií do výroby, logistiky, predaja a pod. O tejto situácii hovorí § 55 ods. 4 Zákonníka práce (ZP). Je tak možné urobiť bez prerokovania a len na nevyhnutný čas.
  2. poskytnúť zamestnancovi voľno pre prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu - na splnenie občianskych povinností, ktorými sa podľa § 137 ods. 4 ZP chápu aj opatrenia proti prenosným chorobám, či liečebno-preventívne opatrenia, alebo izolácia z dôvodu veterinárno-ochranných opatrení.
  3. poskytnúť zamestnancovi voľno z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa podľa § 142 ZP - napr. v prípade nariadenej, alebo okolnosťami vynútenej odstávky či prerušenia činnosti.
  4. poskytnúť zamestnancovi voľno z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ZP - napr. pre prípad karanténnych opatrení.
  5. poskytnúť zamestnancovi voľno z dôvodu prekážok v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a ZP - napr. v prípade, ak sa zamestnanec na základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti zapojí do šitia rúšok, rozvozu zdravotníckeho materiálu, nákupov pre seniorov a pod.
  6. v prípade potreby ukončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 ZP a nechať si otvorené dvierka pre opätovné zamestnanie po pominutí kritickej situácie.

Nezabudnite, že pri zmene podmienok práce je potrebné dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Odporúčam tiež, ak zamestnancovi za pracovné voľno neprináleží mzda, dohodnúť sa individuálne na mimoriadnych podmienkach písomne (elektronicky s výslovným súhlasom). Hoci pravdepodobne dôjde zo strany štátu k zmierneniu (dočasnému zrušeniu) kontrol, v žiadnom prípade túto situáciu nezneužívajte. Za každých okolností treba dbať na povesť firmy i svoju. 

Organizačný manažment a organizačné správanie.

V rámci záchovnej personalistiky je veľmi dôležité sústrediť sa na organizačný manažment a správanie a to aj pri nariadenej práci z domu. Monitorujte a odstraňujte disfunkcie v organizácii práce, právomociach, internej komunikácii, vedení, kontrolovaní, hodnotení a pod. Ak treba, vytvárajte ad hoc štruktúry a tímy s jasným velením a ak si to situácia vyžaduje, vytvárajte mimoriadne interné dokumenty (najmä pracovné postupy a manuály). Predchádzajte konfliktom a pomáhajte ich riešiť ak vzniknú. 

Rozvoj a vzdelávanie.

Ani v krízovej situácii nezabúdajte na rozvoj a vzdelávanie. Pamätajte na spomínaný "deň po". Pri znížení budgetu v období po kríze bude nutné prehodnotiť celé firemné vzdelávanie, preto zbierajte podklady pre kvalifikované rozhodovanie. Zapisujte si vzniknuté nedostatky, problémy, aby ste neskôr pomocou techniky kritických udalostí definovali vzdelávacie potreby. Myslite na to, ako prepracovať systém obstarávania a evaluácie. Pripravujte sa na aktualizáciu vzdelávacieho plánu, plánov rozvoja kariéry a pod..

Hodnotenie zamestnancov.

Ak je to nutné, prehodnocujte a aktualizujte hodnotiace systémy (180-ky, 360-ky, MBO a pod.) a ak je to možné, presuňte tieto aktivity do online priestoru.

Výber a nástup zamestnancov.

Ak v kríze naberáte nové sily, využívajte všetky dostupné nástroje na online diagnostiku uchádzačov a online rozhovory.  Rovnako, pokiaľ je to možné, zefektívnite adaptačné procesy. Ani v tejto situácii však nepodceňujte mentorovanie (tútorovanie), kontrolovanie a hodnotenie. Ani teraz nie je čas nového zamestnanca "hodiť do vody a nechať plávať".  S úradmi pri nástupe nových síl komunikujte výhradne elektronicky (ak ste tak doposiaľ nerobili) . 

HR prúsery a náročné situácie. 

Pripravujte sa na riešenie HR prúserov a náročné situácie, ktoré bez pochýb nastanú. Je mimoriadne důležité zvládnuť ich tak, aby ste zachovali povesť a značku zamestnávateľa a vašu osobnú HR značku.

Držím palce a som pripravený kedykoľvek vám pomôcť. V prípade potreby neváhajte využiť kontaktný formulár, alebo zavolajte na tel. č. 0908 157 197.