Nebezpečné správanie

12.10.2020

Aj keď v súčasnosti nie sú v slovenskom Zákonniku práce definované nebezpečné prejavy správania na pracovisku, môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, priestupkov, alebo môže ísť o porušovanie zákazu diskriminácie, tzv. antidiskriminačného zákona. 

Diskriminácia je konanie, ktorým sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, než s inými osobami v porovnateľnej situácii a to na základe pohlavia, náboženského vyznania, alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti či etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického, alebo iného zmýšľania, národného, alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, alebo iného postavenia, alebo z dôvodu oznámenia kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti.

Mobbing je nebezpečné, zákerné správanie skupiny voči jednotlivcovi (napr. úmyselné vyvolávanie konfliktov, obmedzovanie priestoru (napr. na vyjadrenie), vyčleňovanie z kolektívu, ohováranie, zosmiešňovanie, znevažovanie, psychický nátlak, fyzické útoky a pod.).

Bossing je agresívne správanie nadriadeného voči podriadenému (napr. prehnaná kontrola, nadmiera nadčasov, neschválenie dovolenky, nedocenenie práce, nevyplácanie, alebo bezdôvodné znižovanie odmien, bránenie v kariére, uprednostňovanie iných, zadávanie príliš zložitých a nesplniteľných úloh, zabraňovanie prístupu k informáciám, privlastňovanie výsledkov, obmedzovanie priestoru, disciplinárne konania bez vážneho dôvodu, bezdôvodné vyhrážanie sa výpoveďou, naschvály, neposkytnutie technických prostriedkov k práci, ironické a sarkastické preberanie drobných chybičiek, a pod.).

Staffing je nebezpečný tlak podriadených na nadriadeného (ignorácia a odmietanie plnenia zadaných úloh, vydieranie a vyhrážanie sa hromadnou výpoveďou, alebo štrajkom, obchádzanie nadriadeného, naschvály, obťažovanie nezmyselnými požiadavkami a podnetmi, ohováranie, verbálne a fyzické útoky, ironické a sarkastické poznámky a pod.)

Šikana je skryté, nebezpečné správanie jednotlivca voči kolegovi (požadovanie drobných služieb pod nátlakom, poverovanie úlohami bez dôvodu a oprávnenia, bezdôvodné presúvanie povinností a úloh, vyhrážanie sa, psychický nátlak, fyzické útoky, vyvolávanie konfliktov, a pod.).

Obťažovanie je verbálne, neverbálne, alebo fyzické agresívne správanie často so sexuálnym podtónom (časté a bezdôvodné kontaktovanie v práci i súkromí, sexuálne narážky a návrhy, ohováranie, vyhrážanie sa zverejnením citlivých materiálov, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce, potupujúce, zneúcťujúce a iné agresívne útoky sexuálneho charakteru a pod.).

V tejto oblasti môžete využiť moje vedomosti, skúsenosti a zručnosti pri diskrétnom mimosúdnom riešení, disciplinárnom konaní a tiež v krízových intervenciách pre obete.