Zlepšovanie zamestnaneckej skúsenosti

06.02.2021

K tomu, aby sme vedeli zlepšovať každodenné zážitky zamestnancov, potrebujeme pochopiť čo ich spoluvytvára. Nie je totiž pravdou, že dobrá zamestnanecká skúsenosť je závislá od ľudského faktora, teda osobností šéfov, kolegov a podriadených, od ich schopností, zručností a vzťahu k iným. Ľudský faktor síce nie je úplne zanedbateľný, ale predstavuje len menej významnú súčasť problému. Človeka totiž môžete relatívne ľahko vymeniť a zamestnanecké skúsenosti sa napriek tomu nemusia zlepšiť. Správanie kohokoľvek vo firme - vrátane šéfov - dokážeme regulovať bežne dostupnými nástrojmi. Tieto nástroje sú matériou firemnej (organizačnej) kultúry. 

Od roku 2015 prichádzam takmer denne do kontaktu s najrôznejšími problémovými situáciami v zamestnaneckých vzťahoch. Či už z pozície odborárskeho "výkoňáka", neskôr profesionálneho mediátora, alebo aktuálne z pozície preventistu, interventa a mentora. Dovolím si teda empiricky tvrdiť, že väčšine situácií, pri ktorých som bol, bolo možné spoľahlivo predísť. A v problémoch, ktorým sa predísť nedalo, šlo celkom určite znížiť náklady na ich riešenie a zmierniť následky. Chce to len zmeniť pohľad na pracovný život, vziať rozum do hrsti a prestať zalepovať oči zamestnancov finančnými a nefinančnými benefitmi. Mimochodom, benefity majú vo firmách "jepičí" život. Po ich zavedení si na ne zamestnanci veľmi rýchlo zvykajú a tak prestanú plniť svoju úlohu. V programe "Angažovaný zamestnávateľ" pomáham firmám zlepšovať zamestnaneckú skúsenosť pomocou racionálnych "tvrdých" nástrojov - bez nutnosti zavádzať ďalšie a ďalšie benefity. V nasledujúcich riadkoch vám niektoré z nich predstavím. 

1. Organizačné správanie 

Je fajn, mať nakreslenú organizačnú štruktúru a ešte lepšie je, ak je pravidelne aktualizovaná. Zamestnanci potrebujú vedieť kam patria, komu sa zodpovedajú, s kým spolupracujú, či za kým ísť so svojimi starosťami i radosťami. Oveľa dôležitejšie však je, či všetci zamestnanci pochopili svoj "tanečný priestor" a svoju rolu v ňom. Mnoho konfliktov a z nich vyplývajúcich frustrácií vyplýva z duplicít a tieňovaní, spontánnych ad hoc organizačných pohybov, dvojitého či chýbajúceho vedenia, svojvôle a pod.. Príčinou týchto javov bývajú najmä slabý organizačný manažment, nejasné, alebo nesprávne rozloženie právomocí a povinností a laxný prístup k tejto téme. Áno, organizačný manažment sa vyvíja, moderné sú organizácie založené na sebariadení a samoriadení, alebo vzťahoch a dôvere. No je dobré si uvedomiť, že tzv. zelené či tyrkysové organizácie nie sú vhodné pre každý typ podnikania. Dôvera a dobré vzťahy s uvoľnenou atmosférou sa predsa dajú výborne budovať a udržiavať aj v konzervatívnejších štruktúrach. Správny manažment organizačného správania, bez ohľadu na typ organizácie, okrem iného zabraňuje privatizácii úspechov a socializácii a transferom chýb a zlyhaní, čo sú naozaj vážne situácie s obrovským dosahom na fungovanie firiem. 

2. Interné dokumenty

Tieto nástroje patria k najnudnejším, ale zároveň k najdôležitejším zo všetkých, ktorými firma disponuje. Politiky, poriadky, kódexy, metodiky, manuály či popisy práce a pod. vytvárajú mantinely toho, čo ktorá pozícia môže a nesmie robiť. Vytvárajú predpoklad toho, že každý zamestnanec vie čo, kedy a ako má robiť a ako sa správať v rutinných aj mimoriadnych situáciách. Majú schopnosť mobilizovať žiadúci a brzdiť nežiadúci výkon a pomáhajú riešiť problémy spojené s prácou. To všetko a ešte viac však dokážu iba za predpokladu, že sú aktuálne, atraktívne, zrozumiteľné a ľahko dostupné. Aby si interné dokumenty plnili svoje preventívne aj intervenčné úlohy musia byť nie len čítané, ale aj správne pochopené. A najmä, zamestnanci sa musia podľa nich správať. 

3. Interná komunikácia

Od informácií často závisí život. Aj ten pracovný. Ak je informačný tok plný uzlení a bariér, ak obsah informácií nie je v dostatočnej kvalite, nepomôže vám žiadna forma. Ani ten najfarebnejší plagát, najvtipnejšie video, podcast plný pátosu či článok na intranete plný vznešených fráz nenahradí kvalitnú informáciu, ktorá sa k zamestnancovi dostane práve vtedy, keď ju potrebuje a v stave, aby ju správne pochopil bez zbytočného úsilia. Interná komunikácia nie je o forme. Je o odstraňovaní bariér a uzlení v horizontálnom aj vertikálnom informačnom toku. O neustálom preverovaní, či sa informácie dostanú včas a v zodpovedajúcej kvalite určenému adresátovi. Interná komunikácia je neustály proces a ak je správne pochopený a riadený, plní okrem iného preventívnu a intervenčnú úlohu pri firemných hoaxoch a konšpiráciách. 

4. Procesy a systémy

Väčšina firemných procesov a systémov má každodenný vplyv na zážitky zamestnancov počas celého ich životného cyklu. Prvé zážitky získavajú v procese náboru a výberu a následnej adaptácie. Zamyslite sa. Čo si prečíta uchádzač v inzeráte? Ako sú mu popísané jeho budúce úlohy a možnosti využívať a rozvíjať svoje schopnosti? Aké informácie o firme a budúcich kolegoch dostal počas pohovoru? A aká je realita? Ďalšie zážitky získava napríklad v procesoch kontroly či hodnotenia. Iné zase v systémoch kariérnych pohybov, vzdelávania či odmeňovania. A napokon poslednou konfrontáciou zamestnanca s procesmi a systémami firmy bude celkom určite výstup z  pracovnoprávneho vzťahu. Férový prístup, rovnosť v prístupe k zdrojom a príležitostiam, alebo transparentnosť vo všetkých interných procesoch a systémoch vplývajú na zamestnaneckú skúsenosť a medziľudské vzťahy častokrát viac ako si dokážete pripustiť.

5. Manažment vzťahov

Táto skupina nástrojov zdanlivo závisí od ľudí, ich osobnostných čŕt, sympatií a antipatií. Nie je to celkom tak. Posúďte sami. Oveľa viac ako osobnosť šéfa na zamestnancov vplýva štýl jeho vedenia a komunikácie. Ich techniky a situačné využívanie sa ale dajú naučiť a len čiastočne súvisia s osobnosťou. Iste, charizmatický líder to môže mať jednoduchšie. Nie je to však pravidlom. Problémom je, že charizmu vnímame rozdielne a rovnako rozdielne nám konvenujú aj ostatné osobnostné charakteristiky. Manažment vzťahov je o ľuďoch a pre ľudí a zahŕňa napríklad prístup firmy a jednotlivcov k chybám a problémom, prevenciu a riešenie konfliktov, porušení pracovnej disciplíny a nebezpečného správania (diskriminácie, bossingu, staffingu, šikany a obťažovania). Zahŕňa tiež riadenie kolektívnych vzťahov. Nejde teda o teambuildingy a večierky. Úlohou týchto nastrojov nie je za každú cenu spôsobovať úsmevy na tvárach, ale vytvárať psychicky aj fyzicky bezpečné a férové prostredie, v ktorom sa zdravé vzťahy vytvárajú a udržiavajú spontánne. Takéto vzťahy potom majú pevnejšie základy a dlhšie trvanie ako vzťahy založené na spoločenských akciách. 

Je pochopiteľné, ak si myslíte, že vo vašej firme všetko vyššie spomenuté funguje. Zaujatý pohľad z vnútra firmy však často spôsobuje falošné presvedčenie a skreslenia. Máloktorá matka pripustí, že jej dieťa nie je v niečom dokonalé. Je to úplne prirodzené a úplne normálne. V programe "Angažovaný zamestnávateľ" však budeme využívať dáta s vysokou validitou. V prvej, analytickej, fáze programu tak na základe nich toto falošné presvedčenie spoločne odstránime. Možno to bude bolieť, možno to nebude príjemné. Lenže bez poznania reality sa nepohneme k lepším zajtrajškom. S profíkmi z Inmetricu sa pozrieme na to, aké zážitky majú samotní zamestnanci. Všetky spomenuté, aj tie nespomenuté, nástroje budú podrobené nezaujatému a nestrannému oku profesionála. Iba to nás posunie do realizačných fáz, v ktorých vám pomôžem so správnym nastavením a udržiavaním lacných a efektívnych nástrojov. Súčasne s tým vám ako mentor, alebo intervent pomôžem povymetať problémy z pod kobercov, vyriešiť všetky aktuálne i vyhnívajúce a na neskôr odložené  ťažkosti. Navyše si z programu vytvoríte databázu najlepšej praxe, z ktorej budete čerpať až do konca vekov 🙂. Garantujem vám, že takto budete neustále zlepšovať zamestnaneckú skúsenosť vo vašej firme. Naozaj zlepšovať. 


Dáva vám takýto prístup zmysel? Veríte, že zamestnanecká skúsenosť sa dá zlepšovať na základe dát a pomocou lacných a efektívnych nástrojov? Kontaktujte ma prostredníctvom formulára na stránke programu, alebo telefonicky na tel. č. 0908 157 197.