Disciplinárne konania

Porušenia pracovnej disciplíny sú, žiaľ, častým javom. Pri ich posudzovaní a riešení sa však často nevyhneme subjektívnemu zhodnoteniu či neprofesionálnemu konaniu. Nesprávny spôsob riešenia zvyšuje pocit neobjektívnosti a nespravodlivosti u zamestnancov a nesie so sebou vysoké reputačné riziká. Neprofesionálne vedené disciplinárne konanie môže skončiť vážnym konfliktom či dokonca súdnym sporom. Problémom je, že v legislatíve nie je uvedené čo presne znamená pracovná disciplína, ako sa posudzuje závažnosť jej porušenia a aký trest je adekvátny. Treba mať na pamäti, že cieľom disciplinárneho konania nie je potrestanie vinníka, ale odstránenie nežiadúceho správania do budúcnosti, náprava chýb a spôsobených škôd a tiež odhalenie a odstránenie príčin porušenia disciplíny. Len máloktoré porušenie je totiž úmyselné. Zväčša ide o nedbanlivosť či neznalosť a práve tieto sa dajú rýchlo a lacno odstrániť. Moje vedomosti, bohaté skúsenosti a získané zručnosti môžete využiť najmä pri týchto činnostiach spojených s riešením porušenia pracovnej disciplíny: 

  • nezávislá a diskrétna analýza situácie, príčin a následkov
  • diskrétny zber dát, dôkazov a výpovedí svedkov
  • príprava podkladov k disciplinárnemu rozhovoru
  • profesionálne a nestranné vedenie disciplinárneho rozhovoru
  • konzultácie k udeľovaným trestom a nápravným opatreniam
  • kontrola plnenia vyplývajúcich úloh
  • konciliačné, facilitačné a negociačné služby v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny
  • činnosť nezávislého svedka v disciplinárnom konaní

Zaujali Vás aktivity v oblasti disciplinárnych konaní? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár