Novinka

Angažovaný zamestnávateľ

Skutočná starostlivosť o zamestnancov je náročná úloha. Vyžaduje si množstvo času a energie. Zodpovední zamestnanci (zväčša HR) musia mať, okrem potrebných kompetencií, čo najobjektívnejší pohľad na často nepríjemné situácie a odvahu ich riešiť. Chápem, že pre interného zamestnanca nie je vždy možné pozrieť sa na dianie vo firme nestranne a nezaujato. Zvnútra je často ťažké vidieť nedostatky, príležitosti, alebo nástroje, ktoré pomáhajú vytvárať stále lepšie pracovné podmienky. Ako zamestnávateľ sa tým však výrazne oberáte o jedinečné príležitosti angažovať sa v prospech priaznivej pracovnej atmosféry, pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti a budovania zamestnávateľskej značky na pracovnom trhu. Aj preto prichádzam s programom diagnostiky, priameho výkonu, poradenstva a mentoringu "Angažovaný zamestnávateľ". 

Čo môžete od programu očakávať? 

Cieľom programu je identifikovať, zaviesť a aktívne využívať efektívne nástroje manažmentu zamestnaneckých vzťahov, zvýšiť spokojnosť zamestnancov a zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť v bežných aj mimoriadnych časoch. Programom môžete zvýšiť loajalitu a angažovanosť zamestnancov inak ako finančnými a nefinančnými benefitmi a neustále budovať povesť férového a starostlivého zamestnávateľa. V programe sa zameriame na celý životný cyklus zamestnanca - od náboru po skončenie pracovného pomeru. 

Čo je súčasťou programu "Angažovaný zamestnávateľ"? 

Súčasťou programu sú: 

1. Diagnostika súčasného stavu - identifikácia slabých a silných stránok, hrozieb a príležitostí, ale aj analýza využívania už existujúcich a odhalenie nových efektívnych nástrojov na prevenciu a riešenie problémov. 

2. Priamy výkon - nastavenie preventívnych a intervenčných nástrojov vrátane metodík a postupov, priame zásahy do vzťahov (aj kolektívnych) a riešenie problémov, plánovanie a organizovanie interných zdrojov a kapacít, kontrola funkčnosti a efektivity opatrení, aktivity dôverníka/ombudsmana pre zamestnancov, prieskumy spokojnosti, komunikácia a informovanie naprieč firmou. 

3. Poradenstvo a mentoring - všetkým, ktorí sa venujú/alebo sa budú venovať zamestnaneckým vzťahom pri rutinných aj mimoriadnych udalostiach, vrátane "priateľa na telefóne" počas dohodnutej doby. 

Kto bude do programu zapojený? 

Aktivity v programe vyžadujú najmä aktívnu spoluprácu  HR, Compliance, Internej kontroly, ale aj manažmentu. Keďže ide o pracovné vzťahy, do programu budú viac, alebo menej zapojení všetci zamestnanci. 

Ako dlho program potrvá? 

Dĺžka programu je individuálna a trvá v závislosti od veľkosti firmy, aktuálneho stavu a od požiadaviek a dohodnutých cieľov 6 - 36 mesiacov. 

Koľko program stojí? 

Cena programu bude dohodnutá individuálne. Zvyčajne pozostáva z nákladov úhradzaných mesačne a odmeny v prípade dosiahnutia dohodnutých merateľných cieľov po skončení dohodnutej doby. 

Môže program prebiehať online? 

Áno, väčšinu aktivít programu je možné vykonávať flexibilne aj v online prostredí a elektronicky. Podrobnosti o spôsoboch komunikácie, výmeny dokumentov a pod. budú dohodnuté individuálne tak, aby bola zachovaná maximálna diskrétnosť a efektivita. 

Žiadne "jedna baba povedala"

Zamestnanecká skúsenosť je príliš dôležitá na to, aby sa zásahy do nej robili na základe pocitov a dojmov.  Pri získavaní a analýzach vysoko validných dát preto spolupracujem s profesionálmi. 

Objednajte si program "Angažovaný zamestnávateľ"

V prípade záujmu o cenovú ponuku, alebo konzultáciu vyplňte, prosím, nasledujúci formulár (* - povinné polia) :